Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende een product of dienst.
Zijnde ; Scublue Dive Center B.V.

Hendrik van Ravensteijnplein 76 2282 GX Rijswijk
KvK : 83857486
BTW : 863011901B01
IBAN : NL26INGB0008939460

B. Consument/afnemer/deelnemer/cursist: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met de ondernemer die betrekking heeft op een product en/of dienst en/of opleiding en/of reisproduct dat de ondernemer aanbiedt.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van koop, verkoop, reparatie of onderhoud van product, dienst, en/of opleiding alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn die tussen de ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.

3. Het schriftelijke, danwel elektronische, aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of, bij ontbreken van een termijn, gedurende tien werkdagen na dagtekening.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

2. De overeenkomsten worden bij voorkeur elektronisch vastgelegd.

3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 - DE LEVERTIJD/DE LEVERING

1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten danwel de opdracht tot reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.

2. De ondernemer is verplicht de consument, onder vermelding van de redenen, schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.

3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de consument. Onder nalatigheid wordt daarbij verstaan het niet nakomen door de consument van een verplichting jegens de ondernemer betrekking hebbende op de overeenkomst. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument ondanks tijdige aanmaning het door hem aan de ondernemer verschuldigde en opeisbare bedrag niet tijdig voldoet. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervarings regelen te verwachten gevolg zijn van de nalatigheid voor rekening van de consument.

4. De ondernemer is pas in verzuim indien de levertermijn met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de ondernemer zijn toe te rekenen.

5. Indien de consument na levering in gebreke blijft met de afname van het product of dienst of andere zaken, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

ARTIKEL 6 – RUILEN

1. De consument kan de gekochte zaak binnen 7 dagen op vertoon van de kassabon ruilen.

2. De gekochte zaak dient in oorspronkelijke, ongebruikte staat te verkeren en in de originele verpakking inclusief labels aan de ondernemer geretourneerd te worden.

3. Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid de gekochte zaak te ruilen ontvangt hij/zij een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag zoals vermeld op de kassabon.

4. Het is niet mogelijk om het product te ruilen tegen contanten.

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak bentwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat die ondernemer in voor schade die als gevolg daarvan onstaat.

ARTIKEL 8 – GARANTIE

1. Door de garantie vemeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een consument heeft onverlet gelaten.

2. Garantie betreft het herstel van gebreken die ten tijde van de koop/levering niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

3. Artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4. De garantietermijn bedraagt, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van deze garantie, ten aanzien van nieuwe producten, waaronder ook nieuwe onderdelen/toebehoren minimaal twaalf maanden na aankoop.

ARTIKEL 9 – DE BETALING

1. Betaling vindt plaats bij de koop of bij de levering tenzij anders is overeengekomen.

2. Betaling vindt plaats in contanten, door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekeningop het tijdstip van de koop of levering of bij betaling voor middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

4. Bij koop kan de ondernemer met de consument een vooruitbetaling overeenkomen van ten hoogste 50 procent van de prijs.

ARTIKEL 10 – NIET TIJDIGE BETALING

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherrinering en geeft de consument de gelegenheid, binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3 procent op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

2. Indien de consument na verzending van de eerste betalingsherinnering in gebreken blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemen bovendien gerechtigde het verschuldigde bedrag met buitenrechtelijke incassokosten te verhogen. Buitenrechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitenrechterlijke kosten worden vastgesteld op:

  • 15% over de eerste € 2500,00 van het verschuldigde bedrag;
  • 10% over de volgende € 2500,00 van het verschuldigde bedrag;
  • 5% over de daarop volgende € 5000,00 van het verschuldigde bedrag;
  • 1% over de daarop volgende € 15000,00 van het verschuldigde bedrag.

3. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 11 – ZEKERHEIDSRECHTEN

1. Het product zoals omschreven in de koopovereenkomst wordt geacht te zijn geleverd aan de cosument op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt en de consument een (aan)betaling heeft gedaan.

2. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud, dat wil zeggen dat de geleverde zaken eigendom blijven van de ondernemer zolang de consument niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de koopovereenkomst heeft voldaan.

3. Het risico van de verkochte zaak gaat over op het moment van levering.

4. De consument is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan ten behoeve van de afhandeling van de koopovereenkomst te gebruiken en is niet bevoegd de geleverde zaken te verkopen of andersinds te ontvreemden zolang de volledige betaling aan de ondernemer niet is voldaan.

5. De ondernemer heeft voor bedoelde eigendomsoverdracht te alle tijde recht op toegang tot de zaken die zijn eigendom zijn, waar die zich ook bevinden.

6. Zodra de consument een of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer niet nakomt, worden alle vorderingen op de cosument terstond en ten volle opeisbaar en is de ondernemer bevoegd om met inachtneming van het bepaalde artikel in artikel 9 en zonder rechterlijke tussenkomst de uit zijn eigendomsvoorbehoud voorvloeiende rechten te effectueren waaronder de zaak als zijn eigendom terug te vorderen. In dat laatste geval is de ondernemer verplicht om het door de consument reeds betaalde gedeelte van de koopprijs, onder aftrek van kosten, te retourneren.

ARTIKEL 12 – BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT DUIKOPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

1. De ondernemer verplicht zich voorafgaand aan de vaststelling van de overeenkomst de consument duidelijk te informeren over de inhoud van de cursus. Met name het aantal zwembad en buitenwaterlessen waaruit de cursus bestaat wordt uitdrukkelijk vermeld aan de consument.

2. De lesdata worden voorafgaand aan de vaststelling van de overeenkomst vastgelegd.

3. Het is mogelijk om vastgestelde lesdata tot 48 uur voor aanvang van de les, uitsluitend onder vermelding van zwaarwegende reden, te wijzigen.

4. In geval van annulering of wijziging, of het zonder opgaaf van reden missen van lessen worden de tarieven zoals vermeld in artikel 12 lid 6 in rekening gebracht.

5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor lessen die de cursist om welke reden dan ook mist.

6. Gemiste lessen dienen op een later tijdstip alsnog in te worden gehaald om de cursus te kunnen voltooien.

7. Voor inhaallessen gelden de volgende tarieven:

  • Theorieles €29,50 per lesuur
  • Zwembadles €39,50 per lesuur
  • Buitenwaterles €59,50 per lesuur

8. De ondernemer verplicht zich de duikopleidingen te laten uitvoeren door een gekwalificeerde duikprofessional in actieve status. Op de opleiding zijn de trainingsstandaarden van de overkoepelende duikfederatie van toepassing.

9. De gehele cursus dient binnen 12 maanden na totstandkoming van de overeenkomst voltooid te zijn. De ondernemer zal de consument voldoende in staat stellen lessen te volgen en in geval van zwaarwegende redenen alternatieve data voor consument verzorgen voor zover dit in redelijkheid van de ondernemer verwacht kan worden.

10. De cursist is verantwoordelijk voor de duikuitrusting en andere materialen die de ondernemer tijdens de cursus tot zijn/haar beschikking stelt. Materiaalschade ten gevolge van onzorgvuldig handelen van de cursist komt voor de aansprakelijkheid van de consument. Indien de cursist minderjarig is, gaat deze aansprakelijkheid over naar de ouder/verzorger die het cursusformulier namens de cursist heeft ondertekend.

11. De ondernemer beveelt sterk aan om zelf zorg te dragen voor een geldige medische duiksportkeuring voor aanvang van de duikopleiding. In sommige gevallen is het mogelijk dat deze keuring wordt vergoed door uw zorgverzekering.

12. De cursist aanvaardt uit vrije wil alle risico’s die zijn verbonden aan de duiksport.

13. De cursist zal zich houden aan de regels en protocollen van de ondernemer, Scublue Dive Center B.V., en de huisregelementen van de zwembaden die gebruikt worden tijdens de zwembadlessen. De cursist zal de aanwijzingen van de instructeurs tijdens de cursus opvolgen.

14. De cursist zal noch de ondernemer, Scublue Dive Center B.V., noch de duikfederaties SSI en/of PADI, noch de duikverzekeringen DiveAssure, noch de uitbater/beheerder van Zwembad Het Wedde te Voorschoten, noch bij voorgenoemde instellingen in dienst zijnde fuctionarissen aansprakelijk stellen voor enig verlies van persoonlijke bezittingen.

ARTIKEL 13 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Indien een der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Indien een der partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Annulering van duikopleidingen is enkel en alleen mogelijk in combinatie met een getekende medische verklaring van een arts. Afhankelijk van het aantal gevolgde lessen en de kosten voor de vrijgegeven lesmaterialen zal er gerestitueerd worden. In alle andere gevallen is de duikcursus niet restitueerbaar.

ARTIKEL 14 – KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.

2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de cosument kan worden tegengeworpen.

3. Als duidelijk is dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

NL